Loading...
Bedminton 2018-02-01T10:44:56+00:00

BEDMINTON

 Usporiadateľ Technická univerzita vo Zvolene
 Termín 6. 2. 2018
 Miesto ÚTVŠ TU ZV, T.G. Masaryka 24, Zvolen
 Prezentácia 6. 2. 2018 od 8,00 do 9,00 hod. Študentský domov Ľ. Štúra, Študentská 17, Zvolen
 Riaditeľ súťaže Ing. Ján Jurčiak
jan.jurciak@gmail.com, 0903 692 437
 Predseda športovej komisie SAUŠ Mgr. Juraj Dudovič, KTV TU Košice,
dudovic@dudovic.sk, 0915 932 219
 Otvorenie súťaže 6. 2. 2018 o 9,30 hod.
 Ukončenie súťaže 6. 2. 2018 o 18,00 hod.
Súťažná komisia Riaditeľ súťaže
Hlavný rozhodca
Zástupca komisie bedmintonu SAUŠ
Sekretariát Slavomíra Majorová majorova@tuzvo.sk, 045/5206 179
Hlavný rozhodca Ing. Ján Jurčiak
Strava Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Jedáleň v internátnom komplexe Bariny Zvolen
Ubytovanie Zabezpečí usporiadateľ
Cestovné Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ
Ceny Víťaz získava titul “Majster ZU SR 2018”.
Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste získavajú medailu,
diplom a vecné ceny podľa  možností usporiadateľa.

Prihlasovanie športovcov prebieha prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Zimnej univerziády http://univerziada.tuzvo.sk/ v termíne do 10. 01. 2018. Formulár obsahuje: meno, priezvisko, rok narodenia, univerzitu, fakultu, SŠ – ročník štúdia, prihlasovaný šport. Vo formulári je potrebné uviesť aj požiadavku na ubytovanie a stravu.

Predseda športovej komisie bedmintonu na SAUŠ Mgr. Juraj Dudovič dudovic@dudovic.sk zašle nominovaným účastníkom nominačné listy, ktorými sa pretekári preukážu pri prezentácií.

Zoznam nominovaných účastníkov zašle predseda športovej komisie do 17. 01. 2018 riaditeľovi súťaže Ing. Jánovi Jurčiakovi na adresu: jan.jurciak@gmail.com.

Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index. Absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2016/2017. Štartovať môžu študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR. Môže štartovať aj študent strednej školy v maturitnom ročníku 2017/2018, pričom musí doložiť potvrdenie o návšteve školy. Športovec štartuje za univerzitu. Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných kategórií.

Nominačný list športovca musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ príslušného športu. Účastníci sú povinní mať so sebou preukaz poistenca a nominačný list.

 Disciplíny Dvojhra muži, dvojhra ženy, štvorhra muži, štvorhra ženy, miešaná štvorhra.
 Nasadzovanie Podľa aktuálnych rebríčkov SZBe.
Systém súťaže Vyraďovací systém na jednu porážku.
 Časový harmonogram Prezentácia: 8,00 – 9,00 hod.
Otvorenie: 9,30 hod
Súťaže: od 10,00 hod. , obed individuálne 12,00 – 13,00 hod.
Ukončenie súťaží a vyhlásenie výsledkov: 18,00 hod.

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú ZU SR 2018 na vlastné nebezpečenstvo (vhodné je individuálne, resp. kolektívne poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty vecí a cenností, prípadne za ich poškodenie v rámci súťaží.