Loading...
Bežecké lyžovanie 2018-02-07T20:07:24+00:00

BEŽECKÉ LYŽOVANIE

13. – 14. 1. 2018

 Usporiadateľ   Technická univerzita vo Zvolene
 Termín   13. – 14. 1. 2018
 Miesto   Kremnica – Skalka
 Prezentácia   Podľa propozícií BÚ SLA
 Riaditeľ súťaže   PaedDr. Božena Paugschová, PhD.
bozena.paugschova@umb.sk
 Predseda športovej komisie SAUŠ   PaedDr. Božena Paugschová, PhD.
 Otvorenie súťaže   Podľa propozícií BÚ SLA
 Ukončenie súťaže   Podľa propozícií BÚ SLA
     
Súťažná komisia   Riaditeľ súťaže: Miloš Bíreš
Hlavný rozhodca: Branislav Grossmann
Predseda športovej komisie SAUŠ: PaedDr. Božena Paugschová, PhD.
Technický delegát: Vladimír Staroň
Sekretariát   Slavomíra Majorová majorova@tuzvo.sk 045/5206 179
Hlavný rozhodca   Branislav Grossmann
Technický delegát    Vladimír Staroň
     
Strava   Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Cestovné   Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ
Ceny   Víťaz získava titul “Majster ZU SR 2018”.
Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste získavajú medailu,
diplom a vecné ceny podľa  možností usporiadateľa.

Prihlášky je potrebné zaslať v elektronickej podobe predsedníčke športovej komisie bežeckého lyžovania na SAUŠ PaedDr. Božene Paugschovej, PhD. na adresu: bozena.paugschova@umb.sk do 10.01.2018, ktorá nominovaným účastníkom zašle nominačné listy, s ktorým sa pretekár preukáže pri prezentácií. Prihláška musí obsahovať: meno, priezvisko, rok narodenia, univerzitu, fakultu, SŠ – ročník štúdia, prihlasovanú(é) disciplínu(y).

Predseda športovej komisie zašle do 17.01.2018 zoznam nominovaných účastníkov (aj s prihláškami) riaditeľovi súťaže PaedDr. Božene Paugschovej, PhD.  na adresu: bozena.paugschova@umb.sk

Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2016/2017. Štartovať môžu študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR. Môže štartovať aj študent strednej školy v maturitnom ročníku 2017/2018, pričom musí doložiť potvrdenie o návšteve školy. Športovec štartuje za univerzitu. Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných kategórií. Nominačný list športovca musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ príslušného športu. Účastníci sú povinní mať so sebou preukaz poistenca a nominačný list.

 Disciplíny   15 km muži, 10 km ženy
 Nasadzovanie
  Preteká sa podľa platných pravidiel bežeckého lyžovania, so zmenami schválenými prezídiom SZB, podľa smerníc systému zimných súťaží SZB pre zimu 2018 a ustanovení  týchto propozícií.
Kategórie   Muži, Ženy
 Časový harmonogram   Podľa oficiálnych propozícií pretekov schválených ŠTK BÚ SLA.

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú ZU SR 2018 na vlastné nebezpečenstvo (vhodné je individuálne, resp. kolektívne poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty vecí a cenností, prípadne za ich poškodenie v rámci súťaží.