Loading...
Zjazdové lyžovanie 2017-11-06T09:17:02+00:00

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE

 Usporiadateľ Technická univerzita vo Zvolene
 Termín 10. – 11. 2. 2018
 Miesto Vyšná Boca – Bačova Roveň. Súťaž sa koná v rámci podujatia XV. Veľká cena Barbory 2018, Európsky pohár FIS/UNI
 Prezentácia 9. 2. 2018 od 17,00 do 19,00 hod.
 Riaditeľ súťaže Doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.
jiri.michal@umb.sk
Technický riaditeľ Podľa propozícii – XV. Veľká cena Barbory 2018
 Predseda športovej komisie SAUŠ Darina Kubeková
alpine@slovak-ski.sk
 Otvorenie súťaže 10. 2. 2018 o 9,00 hod.
 Ukončenie súťaže 11. 2. 2018 o 13,00 hod.
Súťažná komisia Riaditeľ súťaže
Hlavný rozhodca
Predseda športovej komisie SAUŠ
Technický riaditeľ
Sekretariát Slavomíra Majorová majorova@tuzvo.sk, 045/5206 179
Hlavný rozhodca Delegovaný SLA
Technický delegát Podľa propozícii – XV. Veľká cena Barbory 2018
Strava Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Cestovné Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ
Ceny Víťaz získava titul “Majster ZU SR 2018”.
Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste získavajú medailu,
diplom a vecné ceny podľa  možností usporiadateľa.

Prihlášky je potrebné zaslať v elektronickej podobe predsedovi športovej komisie zjazdového lyžovania na SAUŠ pani Darine Kubekovej na adresu: alpine@slovak-ski.sk  do 10. 01.2018, ktorá nominovaným účastníkom zašle nominačné listy,  ktorými sa pretekári preukážu pri prezentácií. Prihláška musí obsahovať: meno, priezvisko, rok narodenia, univerzitu, fakultu, SŠ – ročník štúdia, prihlasovanú(é) disciplínu(y).

Predseda športovej komisie zašle do 17. 01. 2018 zoznam nominovaných účastníkov (aj s prihláškami) riaditeľovi súťaže doc. PaedDr. Jiřímu Michalovi, PhD. na adresu: jiri.michal@umb.sk

Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2016/2017. Štartovať môžu študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR. Môže štartovať aj študent strednej školy v maturitnom ročníku 2017/2018, pričom musí doložiť potvrdenie o návšteve školy. Športovec štartuje za univerzitu. Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných kategórií. Nominačný list športovca musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ príslušného športu. Účastníci sú povinní mať so sebou preukaz poistenca a nominačný list.

 Disciplíny  Obrovský slalom, Slalom
Predpis  IWO/FIS sezóna 2017/2018
Kategórie Muži, Ženy
 Časový harmonogram Prezentácia: 9. 2. 2018 od 17,00 do 19,00 hod.
Žrebovanie: 
Podľa propozícii – XV. Veľká cena Barbory 2018
Otvorenie:
Ukončenie súťaže a vyhlásenie výsledkov 

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú ZU SR 2018 na vlastné nebezpečenstvo (vhodné je individuálne, resp. kolektívne poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty vecí a cenností, prípadne za ich poškodenie v rámci súťaží.