Loading...
Florbal 2018-01-31T09:50:20+00:00

FLORBAL

 Usporiadateľ Technická univerzita vo Zvolene
 Termín 6. – 7. 2. 2018
 Miesto ZŠ Badín
 Prezentácia 6. 2. 2018 od 09,00 do 10,00 hod. Študentský domov Ľ.Štúra, Študentská 17, Zvolen
 Riaditeľ súťaže PaedDr. Martin Kružliak, PhD.
martin.kruzliak@tuzvo.sk, 0905 178 008
 Predseda športovej komisie SAUŠ Mgr. Juraj Dudovič, KTV TU Košice,
dudovic@dudovic.sk, 0915 932 219
 Otvorenie súťaže 6. 2. 2018 o 14,00 hod.
 Ukončenie súťaže 7. 2. 2018 o 13,00 hod.
Súťažná komisia Riaditeľ súťaže
Hlavný rozhodca
Sekretariát Slavomíra Majorová majorova@tuzvo.sk, 045/5206 179
Hlavný rozhodca Delegovaný SZFB
Strava Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Jedáleň v internátnom komplexe Bariny Zvolen
Ubytovanie Zabezpečí usporiadateľ
Cestovné Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ
Ceny Víťaz získava titul “Majster ZU SR 2018”.
Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste získavajú medailu,
diplom a vecné ceny podľa  možností usporiadateľa.

Prihlasovanie jednotlivých členov družstva (športovcov, trénerov, vedúcich družstiev) za kvalifikované družstvo vykoná jeho vedúci prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke ZU SR 2018 http://univerziada.tuzvo.sk v termíne do 10. 01. 2018. Formulár obsahuje: meno, priezvisko, rok narodenia, e-mail, univerzitu, fakultu, SŠ – ročník štúdia, prihlasovaný šport, typ účastníka (športovec, tréner, vedúci družstva). Vo formulári je potrebné uviesť aj požiadavku na ubytovanie a stravu.

Predseda športovej komisie zašle do 17. 01. 2018  nominovaným účastníkom nominačné listy, s ktorými sa pretekári preukážu pri prezentácií. Zároveň zašle schválený zoznam nominovaných hráčov  riaditeľovi súťaže PaedDr. Martinovi Kružliakovi, PhD. na adresu: martin.kruzliak@tuzvo.sk.

Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2016/2017. Štartovať môžu študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR. Môže štartovať aj študent strednej školy v maturitnom ročníku 2017/2018, pričom musí doložiť potvrdenie o návšteve školy.

Športovec štartuje za univerzitu. Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných kategórií.

Nominačný list športovca musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ príslušného športu. Účastníci sú povinní mať so sebou preukaz poistenca a nominačný list.

 Predpis Hrá sa podľa platných pravidiel florbalu a ustanovení tohto rozpisu, vedúci výprav nahlásia riaditeľovi súťaže farby dresov do 26. 1. 2018. Počet hráčov na súpiske družstva je 17. Hrá sa systémom každý s každým podľa žrebovania. Hrací čas 3×20 min. (čistý čas). Hráči musia byť ustrojení podľa platných pravidiel. Všetky družstvá si prinesú 2 sady dresov odlišnej farby s označením čísla na zadnej strane. Každé stretnutie rozhoduje dvojica delegovaných rozhodcov s platnou rozhodcovskou licenciou SZFB, ktorých zabezpečí usporiadateľ.
Systém súťaže Bodovanie: víťazstvo 2 body, remíza 1 bod, prehra 0 bodov. Hrací čas: 3 x2 0 min. čistý čas. Účastníci: jeden výber univerzity, víťaz kvalifikácie z príslušného regiónu. VÝCHOD –  STRED –  ZÁPAD –  Bratislava –
 Časový harmonogram Porada vedúcich: 6. 2. 2018 o 11,30
Otvorenie: 6. 2. 2018 o 14,00 hod
1. zápas: 12,00 hod ZÁPAD – STRED
2. zápas: 14,30 hod BRATISLAVA – VÝCHOD
3. zápas: 17,00 hod VÝCHOD – STRED
4. zápas: 19,00 hod BRATISLAVA – ZÁPAD
7. 2. 2018
5. zápas: 9,00 hod. VÝCHOD -ZÁPAD
6. zápas: 11,00 hod STRED – BRATISLAVA
Ukončenie súťaže a vyhlásenie výsledkov o 13,00 hod.Doprava spoločným autobusom bude upresnená pri prezentácii.

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú ZU SR 2018 na vlastné nebezpečenstvo (vhodné je individuálne, resp. kolektívne poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty vecí a cenností , prípadné ich poškodenia v rámci súťaži.