Loading...
Pretláčanie rukou 2018-02-02T11:09:30+00:00

PRETLÁČANIE RUKOU – ARMWRESTLING

sprievodné podujatie mimo hlavných športových disciplín

 Usporiadateľ Technická univerzita vo Zvolene
 Termín 8.2. 2018
 Miesto ÚTVŠ TU ZV, T.G. Masaryka 24, Zvolen
 Prezentácia 8.2.2018 o 13,00 hod.
 Riaditeľ súťaže Mgr. Gabriel Harčarik, PhD.
gabriel.harcarik@tuke.sk, 0908 336 833
Technický riaditeľ Sergej Kováčik
 Predseda športovej komisie SAUŠ prof. RNDr. František Kačík, PhD.
frantisek.kacik@tuzvo.sk 0907 438 039
 Otvorenie súťaže 8. 2. 2018 o 14,00 hod.
 Ukončenie súťaže 8. 2. 2018 o 18,00 hod.
Súťažná komisia Riaditeľ súťaže
Technický riaditeľ
Hlavný rozhodca
Zástupca komisie pre pretláčanie rulou SAUŠ
Sekretariát Slavomíra Majorová majorova@tuzvo.sk 045/5206 179
Hlavný rozhodca Mgr. Gabriel Harčarik, PhD.
Strava Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Jedáleň v internátnom komplexe Bariny Zvolen
Ubytovanie Zabezpečí usporiadateľ
Cestovné Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ
Ceny Víťaz získava titul “ARMWRESTLING Champion  ZU SR 2018″
Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste získavajú medailu, diplom a vecné ceny podľa  možností usporiadateľa.

Prihlasovanie športovcov prebieha prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Zimnej univerziády http://univerziada.tuzvo.sk v termíne do 10. 01. 2018. Formulár obsahuje: meno, priezvisko, rok narodenia, univerzitu, fakultu, SŠ – ročník štúdia, prihlasovaný šport. Vo formulári je potrebné uviesť aj požiadavku na ubytovanie a stravu.

Predseda športovej komisie SAUŠ prof. RNDr. František Kačík, PhD. frantisek.kacik@tuzvo.sk 0907 438 039, zašle nominovaným účastníkom nominačné listy, ktorými sa pretekári preukážu pri prezentácií.

Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index. Absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2016/2017. Štartovať môžu študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR. Môže štartovať aj študent strednej školy v maturitnom ročníku 2016/2017, pričom musí doložiť potvrdenie o návšteve školy. Športovec štartuje za univerzitu. Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných kategórií.
Nominačný list športovca musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ príslušného športu. Účastníci sú povinní mať so sebou preukaz poistenca a nominačný list.

 Predpis Súťaží sa podľa platných pravidiel WAF a ustanovení tohto rozpisu
 Súťažné kategórie Muži, ženy (jednotlivci)
Muži pravou aj ľavou rukou -75, -85,+85 kg
Ženy pravou aj ľavou rukou -60, +60 kg
Systém súťaže Súťaž pravou aj ľavou rukou, dvojitá eliminácia
 Časový harmonogram Prezentácia, váženie: od 13,00 do 13,45 hod.
Súťaže pravou aj ľavou rukou (eliminácie): od 14,00 hod.
Finále, ukončenie súťaží a vyhlásenie výsledkov: o 18,00 hod.

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú ZU SR 2018 na vlastné nebezpečenstvo (vhodné je individuálne, resp. kolektívne poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty vecí a cenností , prípadné ich poškodenia v rámci súťaži.