Loading...
Biatlon 2017-11-10T07:53:46+00:00

BIATLON

 Usporiadateľ   Technická univerzita vo Zvolene
 Termín   10. 2. 2018 v rámci 3. kola Viessmann pohára
 Miesto   Osrblie
 Prezentácia   10. 2. 2018, Osrblie – podľa propozícii 3. kola Viessmann pohára
 Riaditeľ súťaže   PaedDr. Ján Prachár
pracharktstuzv@gmail.com, 0905 587 011
 Predseda športovej komisie SAUŠ   PaedDr. Peter Petrovič, PhD.
petrovic@fsport.uniba.sk, 0905 587 012
 Otvorenie súťaže   10. 2. 2018
 Ukončenie súťaže   10. 2. 2018
     
Súťažná komisia   Riaditeľ súťaže
Hlavný rozhodca
Predseda športovej komisie SAUŠ
Technický riaditeľ
Sekretariát   Slavomíra Majorová majorova@tuzvo.sk, 045/5206 179
Hlavný rozhodca   Určí komisia rozhodcov SZB
     
Strava   Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Ubytovanie   Zabezpečí usporiadateľ
Cestovné   Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ
Ceny   Víťaz získava titul “Majster ZU SR 2018”.
Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste získavajú medailu,
diplom a vecné ceny podľa  možností usporiadateľa.

Prihlášky je potrebné zaslať v elektronickej podobe predsedovi športovej komisie biatlonu na SAUŠ PaedDr. Petrovi Petrovičovi, PhD na adresu: petrovic@fsport.uniba.sk  do 10. 01. 2018, ktorý nominovaným účastníkom zašle nominačné listy, s ktorým sa pretekár preukáže pri prezentácií. Prihláška musí obsahovať: meno, priezvisko, rok narodenia, univerzitu, fakultu, SŠ – ročník štúdia, prihlasovanú(é) disciplínu(y).

Predseda športovej komisie zašle do 17. 01. 2018 zoznam nominovaných účastníkov (aj s prihláškami) riaditeľovi súťaže PaedDr. Jánovi Prachárovi  na adresu:  pracharktstuzv@gmail.com

Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2016/2017. Štartovať môžu študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR. Môže štartovať aj študent strednej školy v maturitnom ročníku 2017/2018, pričom musí doložiť potvrdenie o návšteve školy. Športovec štartuje za univerzitu. Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných kategórií.

Nominačný list športovca musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ príslušného športu. Účastníci sú povinní mať so sebou preukaz poistenca a nominačný list.

 Disciplíny Rýchlostné preteky na 10 km
Rýchlostné preteky na 7,5 km
 Predpis Preteká sa podľa platných pravidiel biatlonu, so zmenami schválenými prezídiom SZB, podľa smerníc systému zimných súťaží SZB pre zimu 2018 a ustanovení týchto propozícií.
Kategórie Muži, Ženy
 Časový harmonogram Podľa propozícií 3. kola Viessmann pohára

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú ZU SR 2018 na vlastné nebezpečenstvo (vhodné je individuálne, resp. kolektívne poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty vecí a cenností, prípadne za ich poškodenie v rámci súťaží.