Loading...
Lukostreľba 2018-01-29T10:32:54+00:00

LUKOSTREĽBA

 

sprievodné podujatie mimo hlavných športových disciplín

 Usporiadateľ Technická univerzita vo Zvolene
Organizátor Slovenský lukostrelecký zväz, ŠK ORLÍK SLIAČ
 Termín 9. 2. 2018
 Miesto ÚTVŠ TU ZV, T.G. Masaryka 24, Zvolen
 Prezentácia 9. 2. 2018 od 8,00 do 9,00 hod. Študentský domov Ľ. Štúra, Študentská 17, Zvolen
 Riaditeľ súťaže Ing. Diana Hamáry Gurová
didi.gurova@gmail.com, 0905 386 940
 Predseda športovej komisie SAUŠ Mgr. Alena Hurbanová
 Otvorenie súťaže 9. 2. 2018 o 9,30 hod.
 Ukončenie súťaže 9. 2. 2018 o 13,30 hod.
Súťažná komisia Riaditeľ súťaže
Hlavný rozhodca
Sekretariát Slavomíra Majorová majorova@tuzvo.sk, 045/5206 179
Hlavný rozhodca Mgr. Alena Hurbanová
Strava Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Ceny Víťaz získava titul “Univerzitný majster SR 2018 v halovej lukostreľbe”.
Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste získavajú medailu, diplom.

Prihlasovanie športovcov prebieha prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Zimnej univerziády http://univerziada.tuzvo.sk v termíne do 10. 01. 2018. Formulár obsahuje: meno, priezvisko, rok narodenia, univerzitu, fakultu, SŠ – ročník štúdia, prihlasovaný šport. Vo formulári je potrebné uviesť aj požiadavku na ubytovanie a stravu.

Zoznam nominovaných účastníkov zašle predseda športovej komisie do 17. 01. 2018 riaditeľke súťaže Ing. Diane Hamáry Gurovej na adresu:  didi.gurova@gmail.com, ktorá nominovaným účastníkom zašle nominačné listy, ktorými sa pretekár preukáže pri prezentácií.

Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index. Absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2017/2018. Štartovať môžu študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR. Môže štartovať aj študent strednej školy v maturitnom ročníku 2017/2018, pričom musí doložiť potvrdenie o návšteve školy. Športovec štartuje za univerzitu. Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných kategórií. Nominačný list športovca musí byť potvrdený riaditeľom súťaže. Účastníci sú povinní mať so sebou preukaz poistenca a nominačný list.

Predpis Súťaží sa podľa pravidiel World Archery (WA), súťaženého poriadku Slovenského lukostreleckého zväzu (SLZ), jeho Dodatku pre rok 2018 a tohto rozpisu. Maximálny počet súťažiacich je 28 strelcov.
Kategórie Muži, Ženy
Divízie Olympijský luk (OL), Kladkový luk (KL)
Systém súťaže H-1 na 18 metrov
 Časový harmonogram Prezentácia: 8,00 do 9,00 hod.
Otvorenie: 9,30 hod.
Tréning: 9,45 hod. – 3 tréningové sady
Ukončenie súťaže a vyhlásenie výsledkov:
13,30 hod.
Obed: po ukončení súťaže

 

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú ZU SR 2018 na vlastné nebezpečenstvo (vhodné je individuálne, resp. kolektívne poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty vecí a cenností, prípadne za ich poškodenie v rámci súťaží.