Loading...
Hokej 2017-10-26T16:37:13+00:00

HOKEJ

 Usporiadateľ Technická univerzita vo Zvolene
 Termín 5. – 6. 2. 2018
 Miesto Zimný štadión,  Zvolen
 Prezentácia 5. 2. 2018 po dohratí zápasu, Študentský domov Ľ.Štúra, Študentská 17, Zvolen
 Riaditeľ súťaže PaedDr. Lukáš Opáth, PhD.
lukas.opath@ubm.sk
 Predseda športovej komisie SAUŠ Mgr. Róbert Pukalovič
pukalovic@szlh.sk
 Otvorenie súťaže 5. 2. 2018 o 9,30 hod. pred 1. zápasom
 Ukončenie súťaže 6. 2. 2018 po finálovom zápase
Súťažná komisia Riaditeľ súťaže
Hlavný rozhodca
Sekretariát Slavomíra Majorová majorova@tuzvo.sk, 045/5206 179
Hlavný rozhodca Delegovaný SZĽH
Strava Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Jedáleň v internátnom komplexe Bariny Zvolen
Ubytovanie Zabezpečí usporiadateľ
Cestovné Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ
Ceny Víťaz získava titul “Majster ZU SR 2018”.
Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste získavajú medailu,
diplom a vecné ceny podľa  možností usporiadateľa.

Prihlasovanie jednotlivých členov družstva (športovcov, trénerov, vedúcich družstiev) za kvalifikované družstvo vykoná jeho vedúci prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke ZU SR 2018 http://univerziada.tuzvo.sk v termíne do 10. 01. 2018. Formulár obsahuje: meno, priezvisko, rok narodenia, e-mail, univerzitu, fakultu, SŠ – ročník štúdia, prihlasovaný šport, typ účastníka (športovec, tréner, vedúci družstva). Vo formulári je potrebné uviesť aj požiadavku na ubytovanie a stravu.

Predseda športovej komisie zašle do 17. 01. 2018  nominovaným účastníkom nominačné listy,  ktorými sa pretekári preukážu pri prezentácií. Zároveň zašle schválený zoznam nominovaných hráčov  riaditeľovi súťaže PaedDr. Lukášovi Opáthovi, PhD. na adresu: lukas.opath@umb.sk.

Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2016/2017. Štartovať môžu študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR. Môže štartovať aj študent strednej školy v maturitnom ročníku 2016/2017, pričom musí doložiť potvrdenie o návšteve školy. Športovec štartuje za univerzitu. Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných kategórií. Nominačný list športovca musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ príslušného športu. Účastníci sú povinní mať so sebou preukaz poistenca a nominačný list.

 Predpis Súťaží sa podľa platných pravidiel SHZ a ustanovení tohto rozpisu (3×20 min. čistý čas), pri remíze predĺženie 10 min., s počtom hráčov 5 v každom družstve. V prípade vstreleného gólu – koniec zápasu. Ak sa nerozhodne v predĺžení nasledujú trestné strieľania – 5 sérií. Ak sa nerozhodne, nasledujú ďalšie trestné strieľania po 1 u každého súpera až do rozhodnutia.
Systém súťaže Z kvalifikačného turnaja konaného v Bratislave, postupujú na Zimnú univerziádu 4 najlepšie družstvá nasadené podľa umiestnenia na 1. – až 4. mieste.
 Časový harmonogram Prezentácia: 5. 2. 2018 po dohratí zápasu
Otvorenie: 5. 2. 2018 o 9,30 hod.

Rozkorčuľovanie 20 min. pred zápasom

1.zápas: 5.2.2018 o 9,30 hod. 1. semifinále – (1-4)

2.zápas: 5.2.2018 o 12,30 hod. 2. semifinále – (2-3)

3.zápas: 6.2.2018 o 9,30 hod. o 3. miesto

4.zápas: 6.2.2018 o 12,30 finále

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú ZU SR 2018 na vlastné nebezpečenstvo (vhodné je individuálne, resp. kolektívne poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty vecí a cenností, prípadne za ich poškodenie v rámci súťaží.