Loading...
Stolný tenis 2018-01-30T10:37:24+00:00

STOLNÝ TENIS

 Usporiadateľ Technická univerzita vo Zvolene
 Termín 7. 2. 2018
 Miesto ÚTVŠ TU ZV, T.G. Masaryka 24, Zvolen
 Prezentácia 7. 2. 2018 od 8,00 – 9,00 hod. Študentský domov Ľ. Štúra, Študentská 17, Zvolen
 Riaditeľ súťaže Ing. Zuzana Perháčová, PhD.
perhacova@tuzvo.sk, 0903560916
 Predseda športovej komisie SAUŠ Ing. Anton Hamran
sstz1@sstz.sk,  02/44 884042, 0905 245 825
 Otvorenie súťaže 7. 2. 2018 o 9,30 hod.
 Ukončenie súťaže 7.2. 2018 o 19,00 hod.
Súťažná komisia Riaditeľ súťaže
Hlavný rozhodca
Zástupca komisie stolného tenisu SAUŠ
Sekretariát Slavomíra Majorová majorova@tuzvo.sk 045/5206 179
Hlavný rozhodca  Delegovaný rozhodcovskou komisiou SSTZ
Strava Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Jedáleň v internátnom komplexe Bariny Zvolen
Ubytovanie Zabezpečí usporiadateľ
Cestovné Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ
Ceny Víťaz získava titul “Majster ZU SR 2018”.
Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste získavajú medailu,
diplom a vecné ceny podľa  možností usporiadateľa.

Prihlasovanie športovcov prebieha prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Zimnej univerziády http://univerziada.tuzvo.sk/ v termíne do 10.01.2018. Formulár obsahuje: meno, priezvisko, rok narodenia, univerzitu, fakultu, SŠ – ročník štúdia, prihlasovaný šport. Vo formulári je potrebné uviesť aj požiadavku na ubytovanie a stravu.

Zoznam nominovaných účastníkov aj s náhradníkmi bude zverejnený dňa 17.1.2018 na stránke SSTZ : www.sstz.sk  a na  stránke organizátora.

Predseda športovej komisie zároveň zašle do 17.01.2018 zoznam nominovaných účastníkov  riaditeľke súťaže Ing. Zuzane Perháčovej, PhD., perhacova@tuzvo.sk

Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2016/2017. Štartovať môžu študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR. Môže štartovať aj študent strednej školy v maturitnom ročníku 2017/2018, pričom musí doložiť potvrdenie o návšteve školy. Športovec štartuje za univerzitu. Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných kategórií.

Organizátor si vyhradzuje právo na stanovenie počtu účastníkov a zmenu disciplín, vzhľadom na limitovaný čas turnaja,  počet stolov a počet prihlásených športovcov.

Právo štartu majú hráči zverejnení v  zozname účastníkov, ktorý bude u hlavného rozhodcu pri prezentácii. Účastníci sú povinní mať so sebou preukaz poistenca.

 Disciplíny Dvojhra muži, dvojhra ženy, štvorhra muži, štvorhra ženy, miešaná štvorhra
Nasadzovanie Nasadzovanie podľa aktuálneho rebríčka Slovenského stolnotenisového zväzu.
Systém súťaže Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu Slovenského stolnotenisového zväzu a podľa tohto rozpisu na 3 víťazné sety. Dvojhra muži, ženy – prvá časť súťaže v skupinách, druhá časť súťaže nasadenie do pavúka, vyraďovací systém. Štvorhry – nasadenie do pavúka, vyraďovací systém. Turnaj riadi hlavný rozhodca, jednotlivé zápasy  rozhodujú rozhodcovia nominovaní SSTZ.
 Časový harmonogram Prezentácia: 8,00 – 9,00 hod. prihlasovanie do štvorhry do 12,00 hod.
Otvorenie: 9,30 hod
Súťaže: od 9,45 hod., obed individuálne 12,00 – 13,00 hod.
Ukončenie súťaží a vyhlásenie výsledkov: 19,00 hod.

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú ZU SR 2018 na vlastné nebezpečenstvo (vhodné je individuálne, resp. kolektívne poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty vecí a cenností, prípadne za ich poškodenie v rámci súťaží.