Loading...
Tlak na lavičke 2017-12-20T09:51:39+00:00

TLAK NA LAVIČKE – BENCHPRESS

sprievodné podujatie mimo hlavných športových disciplín

 Usporiadateľ Technická univerzita vo Zvolene
 Termín 8. 2. 2018
 Miesto ÚTVŠ TU ZV, T.G. Masaryka 24, Zvolen
 Prezentácia 8. 2. 2018 od 9,00 do 10,00 hod.
 Riaditeľ súťaže Tomáš Kučera
zergss@azet.sk, +421 904 880 706
Technický riaditeľ Ing. Sergej Kováčik
 Predseda športovej komisie SAUŠ Prof. RNDr. František Kačík, PhD.
frantisek.kacik@tuzvo.sk, 0907 438 039
 Otvorenie súťaže 8. 2. 2018 o 10,00 hod.
 Ukončenie súťaže 8. 2. 2018 o 12,30 hod.
Súťažná komisia Riaditeľ súťaže
Technický riaditeľ – Ing. Sergej Kováčik
Rozhodcovia – Rastislav Lehoczký 0907 633 939, Tomáš Kučera 0904 880 706
Zástupca komisie
Sekretariát Slavomíra Majorová majorova@tuzvo.sk, 045/5206 179
Hlavný rozhodca Rastislav Lehoczký 0907 633 939
Strava Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Jedáleň v internátnom komplexe Bariny Zvolen
Ubytovanie Zabezpečí usporiadateľ
Cestovné Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ
Ceny Víťaz získava titul “Majster University Open Champion ship ZU SR 2018”.
Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste získavajú medailu,
diplom a vecné ceny podľa  možností usporiadateľa.

Prihlasovanie športovcov prebieha prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Zimnej univerziády http://univerziada.tuzvo.sk/ v termíne do 10. 01. 2018. Formulár obsahuje: meno, priezvisko, rok narodenia, univerzitu, fakultu, SŠ – ročník štúdia, prihlasovaný šport. Vo formulári je potrebné uviesť aj požiadavku na ubytovanie a stravu.

Predseda športovej komisie zašle do 17. 01. 2018 zoznam nominovaných účastníkov (aj s prihláškami) riaditeľovi súťaže Tomášovi Kučerovi na adresu: zergss@azet.sk  ktorý nominovaným účastníkom zašle nominačné listy, ktorými sa pretekár preukáže pri prezentácií.

Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2016/2017. Štartovať môžu študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR. Môže štartovať aj študent strednej školy v maturitnom ročníku 2017/2018, pričom musí doložiť potvrdenie o návšteve školy. Športovec štartuje za univerzitu. Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných kategórií. Nominačný list športovca musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ príslušného športu. Účastníci sú povinní mať so sebou preukaz poistenca a nominačný list.

 Predpis RAW súťaž v tlaku na lavičke sa riadi podľa ustanovení a pravidiel tohto rozpisu. Činka sa pri pokuse musí dotknúť hrudníka, tlak sa vykonáva až po výzve rozhodcu – press. Výtlak činky musí byť ukončený do vystretých rúk. Povolený je tzv. mostík (zadok a vrchná časť tela musia ostať na lavičke), zakázané je nadvihovať nohy – päty. Súťažiaci môže použiť opasok a bandáže okolo zápästí a magnézium. Predpísané oblečenie – kompresné – obtiahnuté legíny, krátke obtiahnuté tričká (bez podporného dresu, povolený je Singlet dres). Pri vážení súťažiaci nahlasuje hmotnosť činky pre prvý pokus. Po pokuse nahlasuje nasledovnú váhu. Každý súťažiaci má k dispozícii 3 pokusy. Každý pokus musí vykonať do 1minúty od vyhlásenia a vyzvania k pokusu. Do súťaže sa môže prihlásiť študent, ktorý dokáže vytlačiť minimálne svoju vlastnú hmotnosť. Hmotnosť činky sa zvyšuje minimálne o 2,5kg. Pri neúspešnom pokuse je možné znížiť hmotnosť činky minimálne o 2,5kg.
 Súťažné kategórie Muži, ženy (jednotlivci)
Systém súťaže Súťažné kategórie: Muži: – 70, – 90, -110, 110+
Ženy:  – 60, -70, -80, 80+
 Časový harmonogram Prezentácia, váženie: 9,00 – 10,00 hod.
Súťaže: od 10,10 hod.
Finále, ukončenie súťaží a vyhlásenie výsledkov o 12,30 hod.

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú ZU SR 2018 na vlastné nebezpečenstvo (vhodné je individuálne, resp. kolektívne poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty vecí a cenností, prípadne za ich poškodenie v rámci súťaží.