Loading...
Tanečný šport 2017-11-06T09:03:36+00:00

TANEČNÝ ŠPORT

 

 Usporiadateľ Technická univerzita vo Zvolene
 Termín 5. 2. 2018
 Miesto ÚTVŠ TU ZV, T.G. Masaryka 24, Zvolen
 Prezentácia 5. 2. 2018 od 14,00 hod. – 14,30 hod. Študentský domov Ľ. Štúra, Študentská 17, Zvolen
 Riaditeľ súťaže Ing. Zuzana Niščáková
niscakova.zuzana@gmail.com, 0905 380 634
 Predseda športovej komisie SAUŠ Mgr. Petr Horáček
horacekpetr@gmail.com, 0905 297 222
 Otvorenie súťaže 5. 2. 2018 o 15,20 hod.
 Ukončenie súťaže 7. 2. 2018 o 17,30 hod. (čas je orientačný)
Súťažná a odvolacia komisia Riaditeľ súťaže
Vedúci súťažného úseku SZTŠ
Predseda tanečno-športovej komisie SAUŠ
Sekretariát Slavomíra Majorová majorova@tuzvo.sk, 045/5206 179
Činovníci vedúci súťaže, tajomník, sčitateľ, 9 rozhodcov, hudobná réžia
Hlavný rozhodca Delegovaný rozhodcovskou komisiou SAUŠ
Strava Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Jedáleň v internátnom komplexe Bariny Zvolen
Ubytovanie Zabezpečí usporiadateľ
Cestovné Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ
Ceny Víťaz získava titul “Majster ZU SR 2018”.
Páry  umiestnené na 1. – 3. mieste získavajú medaile a poháre, všetci finalisti diplomy. Vo vyhodnotení 10 tancov 1.-3. miesto medaile, 1.miesto pohár. Vecné ceny podľa  možností usporiadateľa.

Prihlasovanie športovcov prebieha prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Zimnej univerziády http://univerziada.tuzvo.sk v termíne do 10. 01. 2018. Formulár obsahuje: meno, priezvisko, rok narodenia, univerzitu, fakultu, SŠ – ročník štúdia, prihlasovaný šport. Vo formulári je potrebné uviesť aj požiadavku na ubytovanie a stravu.

Vedúci súťažného úseku SZTŠ Ing. Peter Ivanič sutazny@szts.sk zašle nominovaným účastníkom nominačné listy, ktorými sa pretekári preukážu pri prezentácií.

Zoznam nominovaných účastníkov zašle predseda športovej komisie SAUŠ do 17.01.2018 riaditeľovi súťaže Ing. Zuzane Niščákovej na adresu: niscakova.zuzana@gmail.com

Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2016/2017. Štartovať môžu študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR. Môže štartovať aj študent strednej školy v maturitnom ročníku 2017/2018, pričom musí doložiť potvrdenie o návšteve školy. Športovec štartuje za univerzitu. Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných kategórií.

Nominačný list športovca musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ príslušného športu. Účastníci sú povinní mať so sebou preukaz poistenca a nominačný list.

 Predpis Súťaží sa podľa platných pravidiel SZTŠ a ustanovení tohto rozpisu. Hudobný doprovod: reprodukovaná hudba CD. Veľkosť a druh tanečnej plochy : 14×21 m, parkety. Každý tanečník tancuje na vlastné riziko. Chrániče podpätkov sú povinné.
Súťažné kategórie štandardné tance (ŠTT), latinsko-americké tance (LAT), kombinácia 10 tancov (10T)
Systém súťaže Predkolá podľa počtu prihlásených párov, semifinále (12 párov), finále (6 párov) v ŠTT aj v LAT. Vyhlasujú sa finálové páry zvlášť v ŠTT i v LAT. Výsledky v 10 tancoch sa vyhodnocujú z umiestnenia získaného v ŠTT a LAT tancoch. Vyhlasujú sa páry na 1.-3. mieste.
 Časový harmonogram Prezentácia ŠTT, LAT, roztancovanie: 14,00 – 14,30 hod.
Roztancovanie: 14,30 – 15,10 hod.
Porada rozhodcov: 15,00 hod.
Otvorenie: 15,20 hod.
Začiatok súťaže: 15,30 hod. ŠTT,   hod. LAT

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú ZU SR 2018 na vlastné nebezpečenstvo (vhodné je individuálne, resp. kolektívne poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty vecí a cenností, prípadne za ich poškodenie v rámci súťaží.